Concurs ocupare post

Posted on Posted in anunturi

ANUNT

 

Serviciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare , cu sediul in loc. Satu Mare  organizeaza  in conformitate cu HGR nr.286/2011,art.7,alin.4 concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi   contractuale temporar vacante :

–        un post de asistent medical generalist P.L.- Statia  Satu Mare  – perioada determinata

Pentru a participa la concursul organizat pentru recrutarea personalului contractual, candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele :

Conditii generale :         a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 3. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 4. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 5. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime in munca si profesie sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 6. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice postului  de asistent medical P.L.:

–        diploma de Scoala  Sanitara Postliceala sau echivalenta de asistent medical generalist ;

–        vechime in profesia de asistent medical P.L. de minim  6 luni

Concursul se desfasoara in 12.09.2017 , ora 9,00 la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Satu Mare , str.Careiului , nr.26/A .

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba , minim 50 de puncte.

Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea  celorlalte probe  .

Probele de concurs sunt:

1)proba scrisa – test grila , in data de 12.09.2017 ,ora 9

2)proba practica – in data de  15.09.2017 ora 9

3)interviu – in data de 20.09.2017 ora 9

 

Pentru inscrierea la concurs  pentru postul  de asistent medical generalist , candidatii vor

depune un dosar de concurs  care va contine urmatoarele documente:          a) cerere de înscriere la concurs;

 1. b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. c) copia si originalul avizului de libera practica vizat la zi si asigurare de malpraxis ;
 3. d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie , unde este cazul ;
 4. e) copia legalizată a diplomei de studii ;
 5.  f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. f) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Concursurile  se vor  desfasura conform calendarului estimativ atasat. Tematica si bibliografia este afisata alaturat.

Dosarele se primesc de  la data de   29.08.2017 pana la data de 04.09.2017, ora 15,00 la sediul institutiei la Comp. Resurse Umane. Informatii suplimentare la telefon 0361405621.

 

BIBLIOGRAFIA  PENRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL

 

PROBA SCRISA

Urgentele medico-chirurgicale . Sinteze– Lucretia Titirca 2004

 1. URG. APARAT RESPIRATOR

1 . Astm bronsic

2 . Insuficienta respiratorie acuta

3 . Bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata

4 . Hemoptizia

5 . Pneumotorax

 1. URG. APARAT CARDIOVASCULAR

1 . Edem pulmonar

2 . Embolia pulmonara

3 . Infarctul miocardic acut

4 . Encefalopatia hipertensiva

5 . Tulburarile de ritm si conducere

 1. URG. ABDOMINALE

1 . Colica biliara

2 . Pancreatita acuta

3 . Ocluzia intestinala

4 . Hemoragia digestiva superiara

5 . Perforatiile de organe

 1. URG RENALE

1 . Colica renala

2 . Retentia acuta de urina

III. URG. NEUROLOGICE

1 . A.V.C.

2 . Starile comatoase

 1. INTOXICATIILE ACUTE

1 . Cu monoxid de carbon

2 . Cu organofosforice

3 . Cu ciuperci

 1. URG. PEDIATRIE

1 . Convulsiile

2 . Sindromul de deshidratare acuta

 1. URG. IN OBSTETRICA- GINECOLOGIE

1 . Eclampsia

2 . Apoplexia uteroplacentara

3 . Placenta plaevia

4 . Sarcina extrauterina

5 . Avortul

VII. SOCUL

1 . Socul traumatic

2 . Socul cardiogen

3 . Socul anafilactic

4 . Socul septic

VIII. TRAUMATISMELE

1 . Fracturile

2 . Hemoragiile

3 . Traumatismele cranio – cerebrale

4 . Traumatismele toracice

5 . traumatismele abdominale

 1. URG. DATORATE AGENTILOR FIZICI SI CHIMICI

1 . Arsurile

2 . Electrocutarea

Ghidurile de resuscitare 2010 ale Consiliului European de Resuscitare.

ORDIN MS  1092/1500 din  7 septembrie 2006;

ORDIN MS  2011/2007 –privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespital;

ORDIN MS 1091/2006

ORDIN MS 2021/2008

 

PROBA PRACTICA

 1. Suportul vital de baza la adult si pediatric

–    tehnica respiratiei artificiale , respiratia “ gura la gura”, respiratia ‘’ gura la nas’, ventilarea cu balonul de resuscitare

–   compresie toracica externa ( masajul cardiac extern) adult, pediatric,

 1. Abordul venos periferic
 2. Pipa Guedel
 3. Imobilizarea provizorie a membrului superior
 4. Imobilizarea provizorie a membrului inferior
 5.  Hemostaza provizorie- compresiune manuala/ digitala, pansament compresiv
 6.  Tehnica aplicarii garoului
 7. Transportul pacientilor.

 

Bibliografie:

Urgentele medico-chirurgicale . Sinteze– Lucretia Titirca 2004

Ghidurile de resuscitare 2010 ale Consiliului European de Resuscitare.

ORDIN MS  1092/1500 din  7 septembrie 2006;

ORDIN MS  2011/2007 –privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespital;

ORDIN MS 1091/2006

ORDIN MS 2021/2008

 

Calendar de desfasurare concurs

 

Calendarul estimativ al concursului cf.HGRnr.286/2011  de ocupare post – asistent medical  – durata determinata pe loc de munca, conform anuntului :

Ø  28.08.2017 – anuntarea concursului ( data, loc, tematica si bibliografie de concurs, mod de desfasurare, numar posturi scoase la concurs );

Ø  29.08.2017-04.09.2017 – depunerea dosarelor de concurs

Ø  04.09.2017 , ora 15,00  – ultima zi de depunere a dosarelor;

Ø  05.09.2017– ora 9,00 inaintarea dosarelor catre comisia de concurs;

Ø  05.09.2017, ora 12,00 – afisarea rezultatelor verificarii dosarelor;

Ø  06.09.2017 , pana la ora 12,00-  depunere de contestatii de catre candidatii respinsi in urma verificarii dosarelor de catre comisia de concurs;

Ø  07.09.2017 ora 12,00 – solutionarea contestatiilor, afisarea si publicarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs;

Ø  12.09.2017 ora 9,00 – desfasurarea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice ;

Ø  12.09.2017  ora 14,00 – afisarea rezultatelor la proba scrisa, eliminatorie;

Ø  13.09.2017 pana la ora 14,00 – depunerea contestatiilor la punctajul obtinut la proba         eliminatorie;

Ø  14.09.2017, ora 14,00- solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba eliminatorie si afisarea rezultatelor;

Ø  15.09..2017, ora 9,00 – sustinerea probei practice

Ø  15.09.2017, ora 13,00 – afisarea rezultatelor de la proba practica;

Ø  18.09.2017, pana la ora 13,00 – depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba practice ;

Ø  19.09.2017, ora 13,00 – solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba  practica si afisarea rezultatelor la contestatiile depuse;

Ø  20.09.2017 ora 9,00- sustinerea probei de interviu

Ø  20.09.2017 ora 12,00- afisarea rezultatelor de la proba de interviu

Ø  21.09.2017 pana la ora 12,00 depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba de interviu;

Ø  22.09.2017 ora 12- solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba de interviu si afisarea rezultatelor la contestatiile depuse;

Ø  22.09.2017 , ora 15,00 – afisarea rezultatelor finale;

Calendarul aprobat este estimativ si poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor inscrisi la concurs.

 

Intocmit , Comp.RUNOS

Ec. Dan Delia

 

                                                             APROBAT ,

                                                MANAGER GENERAL ,

                                                  Ec.OPRIS GABRIELA

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *