Despre noi

Cine suntem?

Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare (SAJ-SM) este un serviciu public de importanță strategică, cu personalitate juridică, funcționând în subordinea directă a Ministerului Sănătății și sub coordonarea operativă a Departamentului pentru Situații de Urgență.

Serviciile de Ambulanta Judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov  sunt parte a Sistemului naţional de servicii medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat.

Ce facem?

Serviciul de Ambulanta acorda asistenta medicala de urgenta la locul imbolnavirii sau accidentului. Ea poate fi acordată la diferite niveluri de către medici şi asistenţi medicali cu diferite grade de pregătire.

Cum ne desfasuram activitatea?

Din punct de vedere structural SAJ Satu Mare este organizat in doua compartimente distincte:

Compartimentul de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, compartiment prioritar pentru unitatea noastra, care asigura asistarea pacientilor la locul accidentului sau al imbolnavirii si transportul acestora dupa caz la o unitate spitaliceasca, precum si transferul interclinic al bolnavului critic conform protocoalelor în vigoare;

Compartiment de consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat în cadrul caruia se acorda consultatii la domiciliu pacientilor care nu necesita neaparat transportul la o unitate spitaliceasca, precum si transportul bolnavilor care nu necesita asistenta medicala pe timpul transportului (transportul bolnavilor dializati, transfer interspitalicesc, transportul bolnavilor nedeplasabili la domiciliu, la recuperare, pentru consult de specialitate, transportul medicului pentru constatarea decesului, etc.)

Pentru asigurarea unor timpi de ajungere la locul solicitarii sau accidentului cat mai favorabili pentru pacienti, tehnica de interventie si resursele umane sunt concentrate in aglomerarile urbane respectiv: municipiul resedinta de judet Satu Mare, municipiul Carei, orasele Tasnad si Negresti Oas.

Loc de dispunere a mijloacelor de interventie, respectiv a resurselor umane/statii/substatii

Nota:EMU-echipaj medical de urgenta,ET-echipaj de transport.

*La nivelul statiei centrale Satu Mare in tura de zi(intervalul orar 07:00-19:00) exista 6 EMU si 2 ET, iar in tura de noapte(intevalul orar 19:00-07:00) exista 6 EMU si 1ET.

* La nivelul substatiei Carei in tura de zi(intervalul orar 07:00-19:00) exista 2 EMU si punctual in functie de solicitari cate un ET.

 

Tipuri de ambulante aflate in dotarea Serviciului de Ambulanta

Tipuri de echipaje medicale si de transport

PREGATIRE PROFESIONALA

Rezultatele asistentei medicale de urgenta se coreleaza direct cu calitatea actului medical iar aceasta este in stransa dependenta cu eficacitatea educatiei medicale continue si cu resursele alocate acestor activitati. Managementul Serviciului de Ambulanta Satu Mare a fost si este preocupat de pregatirea profesionala continua a personalului in domeniul de specialitate, educatia desfasurandu-se sistematic si consecvent, adaptat nevoilor personalului operativ.

 

Legislaţie

Legislaţie generală

 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar- preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 

Legislaţie specifică

 • Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare – titlul IV;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 277/777 din 23.06.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş, aprobată prin Legea nr. 40/2004;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1091/2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1092/2006 privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de ugenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1765/2006 privind arondarea judeţelor la centre regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socio-economică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional;
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2011/21386/2007 privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească *);
 • Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului internelor şi reformei administrative nr. 2021/691/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului IV „Sistemul Naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare;
Intervenţii
345
Cursuri
53
Concursuri
15
Decoraţii
5