Despre noi

Cine suntem?

Serviciul de Ambulanță Județean Satu Mare (SAJ-SM) este un serviciu public de importanță strategică, cu personalitate juridică, funcționând în subordinea directă a Ministerului Sănătății și sub coordonarea operativă a Departamentului pentru Situații de Urgență.

Serviciile de Ambulanta Judetene si Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov  sunt parte a Sistemului naţional de servicii medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat.

Ce facem?

Serviciul de Ambulanta acorda asistenta medicala de urgenta la locul imbolnavirii sau accidentului. Ea poate fi acordată la diferite niveluri de către medici şi asistenţi medicali cu diferite grade de pregătire.

Cum ne desfasuram activitatea?

Din punct de vedere structural SAJ Satu Mare este organizat in doua compartimente distincte:

Compartimentul de asistenta medicala de urgenta si transport medical asistat, compartiment prioritar pentru unitatea noastra, care asigura asistarea pacientilor la locul accidentului sau al imbolnavirii si transportul acestora dupa caz la o unitate spitaliceasca, precum si transferul interclinic al bolnavului critic conform protocoalelor în vigoare;

Compartiment de consultatii de urgenta la domiciliu si transport sanitar neasistat în cadrul caruia se acorda consultatii la domiciliu pacientilor care nu necesita neaparat transportul la o unitate spitaliceasca, precum si transportul bolnavilor care nu necesita asistenta medicala pe timpul transportului (transportul bolnavilor dializati, transfer interspitalicesc, transportul bolnavilor nedeplasabili la domiciliu, la recuperare, pentru consult de specialitate, transportul medicului pentru constatarea decesului, etc.)

Pentru asigurarea unor timpi de ajungere la locul solicitarii sau accidentului cat mai favorabili pentru pacienti, tehnica de interventie si resursele umane sunt concentrate in aglomerarile urbane respectiv: municipiul resedinta de judet Satu Mare, municipiul Carei, orasele Tasnad si Negresti Oas.

Loc de dispunere a mijloacelor de interventie, respectiv a resurselor umane/statii/substatii

Nota:EMU-echipaj medical de urgenta,ET-echipaj de transport.

*La nivelul statiei centrale Satu Mare in tura de zi(intervalul orar 07:00-19:00) exista 6 EMU si 2 ET, iar in tura de noapte(intevalul orar 19:00-07:00) exista 6 EMU si 1ET.

* La nivelul substatiei Carei in tura de zi(intervalul orar 07:00-19:00) exista 2 EMU si punctual in functie de solicitari cate un ET.

 

Tipuri de ambulante aflate in dotarea Serviciului de Ambulanta

Tipuri de echipaje medicale si de transport

PREGATIRE PROFESIONALA

Rezultatele asistentei medicale de urgenta se coreleaza direct cu calitatea actului medical iar aceasta este in stransa dependenta cu eficacitatea educatiei medicale continue si cu resursele alocate acestor activitati. Managementul Serviciului de Ambulanta Satu Mare a fost si este preocupat de pregatirea profesionala continua a personalului in domeniul de specialitate, educatia desfasurandu-se sistematic si consecvent, adaptat nevoilor personalului operativ.

 

Legislaţie

Legislaţie generală

 • Legea nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar- preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
 • HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice
 • Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale

 

Legislaţie specifică

 • Hotărâre de Guvern nr. 174/1995, privind reorganizarea unor unități sanitare
 • Legea nr. 46/2003, drepturilor pacientului și Ordin MS nr. 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 46/2003, drepturilor pacientului
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 126/2003 privind operarea, funcţionarea şi finanţarea asistenţei de urgenţă acordate cu elicopterele achiziţionate de Ministerul Sănătăţii şi repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş;
 • Ordinul 277 din 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2003 privind operarea, funcționarea și finanțarea asistenței de urgență acordate cu elicopterele achiziționate de Ministerul Sănătății și repartizate operatorilor medicali Institutul Clinic Fundeni și Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, aprobată prin Legea nr. 40/2004
 • ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004 – pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar – conține modificările aduse de către Ordinul nr. 1375/2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004
 • Hotărârea 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea (i dotarea comitetelor (i centrelor operative pentru situații de urgență
 • Hotărârea 1492 din 2014 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste
 • Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății – Titlul IV – Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat
 • ORDIN Nr. 1091 din 7 septembrie 2006 privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic
 • ORDIN Nr. 1092/1500 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competențelor și atribuțiilor echipajelor publice de intervenție de diferite niveluri în faza prespitalicească
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1764/2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgenţă locale, judeţene şi regionale din punctul de vedere al competenţelor, resurselor materiale şi umane şi al capacităţii lor de a asigura asistenţa medicală de ugenţă şi îngrijirile medicale definitive pacienţilor aflaţi în stare critică;
 • Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1765/2006 privind arondarea judeţelor la centre regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socio-economică din care fac parte, precum şi distanţele aeriene şi terestre dintre un spital judeţean şi un anumit centru regional;
 • ORDIN MSP/MIRA nr. 2011/21386 din 22 noiembrie 2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească
 • Ordin MSP nr. 2021 din 30.august 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
 • Ordin MS nr. 1.519 din 2 decembrie 2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și transport sanitar neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și al municipiului București și a serviciilor mobile de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD), precum și a modelului de autorizație emis de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București
 • Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice
 • ORDIN Nr. 52/55 din 25 ianuarie 2010 privind transportul pacienților care nu se află în stare critică efectuat de către serviciile publice de ambulanță
 • HOTĂRÂRE nr. 497 din 26 mai 2010 – privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului și a examenului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante, precum și stabilirea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale la promovare prin examen a personalului contractual din sistemul sanitar
 • ORDIN nr. 203 din 7 septembrie 2010, pentru aprobarea structurii-cadru a Planului roșu de intervenție
 • ORDIN nr. 1.229 din 1 august 2011 – privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale
 • Ordin nr.1470 din 20 octombrie 2011, pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar.
 • HOTĂRÂRE nr. 286 din 23 martie 2011 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice – forma modificată, în vigoare din decembrie 2014
 • HOTĂRÂRE nr. 857 din 24 august 2011 – privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice
 • Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale
 • ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 1 din 29 ianuarie 2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență
 • ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (inclusiv norme de dezinsecție, deratizare etc.)
 • ORDIN nr. 62 din 17 aprilie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 168/418/2008 pentru aprobarea Metodologiei de raportare cazurilor și evenimentelor la care intervin serviciile publice de ambulanță
 • ORDIN nr. 69 din 6 mai 2014 privind condițiile de exercitare de către Ministerul Sănătății și Departamentul pentru situații de urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a controlului operațional și a inspecției activității serviciilor de ambulanță și UPU/CPU și pentru aprobarea modalităților și procedurilor de monitorizare a serviciilor de ambulanță și UPU/CPU
 • ORDIN Nr. 869 din 9 iulie 2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016, privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
 • Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare
 • Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
 • ORDIN nr. 1418 din 12 decembrie 2017 privind echipamentul individual de protecție de mare vizibilitate și uniforma de ceremonii pentru personalul operativ de intervenție din cadrul serviciilor de ambulanță județene și al Serviciului de Ambulantă București-Ilfov
 • LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 • ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
Intervenţii
345
Cursuri
53
Concursuri
15
Decoraţii
5