Protectia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 1. Conform Legii nr. 129/2018 si a Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecţia datelor, denumit în continuare „RGPD”), modificată si completată, Serviciul de Ambulantă Judeţean Satu Mare are obligaţia de a administra în condiţii de siguranță si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
 2. Colectarea datelor se face în scop realizării obligațiilor legale ale instituției, în domeniu operativ și administrativ-economic.
 3. Nu sunteți obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare asigurării într-un mod eficient a serviciilor medicale si transport furnizate, precum si a monitorizării statistice a indicatorilor în cadrul activităţii Serviciului de Ambulantă Judeţean Satu Mare.
 4. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele, determină imposibilitatea prestării serviciilor specifice unităţii, cu consecințe asupra asigurării serviciilor corespunzătoare calitativ.
 5. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către unitatea noastră si sunt comunicate numai destinatarilor prevăzuți.
 6. Categoriile de date prelucrate sunt cele definite de legislație și se pot modifica în funcție de modificările legale survenite în timp:
 7. a) legat de pacienții asistați:
 8. nume/prenume
 9. CNP

iii. vârstă, sex

 1. adresă personală
 2. serie și număr act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport)
 3. diagnostic prezent,

vii. date privind starea medicală curentă,

viii. date privind antecedentele fizio-patologice personale,

 1. date privind antecedente heredo-colaterale și familiale personale,
 2. date privind localizarea GPS a pacientului în timp ce se află în autospecialele SAJ-SM,
 3. număr de telefon personal,

xii. număr de telefon al unui aparținător,

 1. b) legat de salariații, colaboratorii și voluntarii din cadrul instituției:
 2. nume/prenume
 3. CNP

iii. vârstă, sex

 1. adresă personală
 2. serie și număr act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport)
 3. date privind localizarea GPS în timp ce se află în autospecialele SAJ-SM,

vii. număr de telefon personal,

viii. adresă de e-mail furnizat unității.

 1. Conform Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, definiții relevante în contextul protecției datelor cu caracter personal sunt:

Þ Date cu caracter personal = orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on– line sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Þ Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuniefectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 1. În calitate de Persoane vizate beneficiați de o serie de drepturi:

Þ Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire laidentitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate;

ÞDreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta;

ÞDreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;

Þ Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de aobține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană;

Þ Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, lacerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;

ÞDreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către SAJ-SM către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

Þ Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

ÞDreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în mod similar într–o măsură semnificativă.

ÞDreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încălcate.

 1. În vederea prestării serviciilor și evidența salariaților, voluntarilor și al colaboratorilor, unitatea prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și ale legislației subsecvente.
 2. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către unitate aparțin următoarelor categorii de persoane vizate:

Þpacienții asistați

Þaparținătorii acestora, după caz

Þsalariații instituției

Þcolaboratorii  instituției

Þ voluntarii

 1. Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele medico-legale și administrative elaborate în instituție.
 2. Unitatea prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, după cum urmează:

Þ în identificării persoanelor asistate în cursul furnizarea serviciilor de asistență medicală și transport,  Þîn vederea îndeplinirii altor obligațiilor legale, conform legislaţiei muncii și legislaţiei generale, aplicabile unității

Þîn vederea protejării patrimoniului propriu;

 1. Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, unitatea se va baza pe interesul Persoanelor Vizate și, în măsura în care este necesar, pe interesul său legitim în desfășurarea obiectului său de activitate.

14.Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, unitatea poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

Þpersoana vizată, reprezentanții legali sau convenționali ai Persoanei vizate,

Þalte persoane juridice din domeniul sanitar care prelucrează datele pe baza unor prevederi legale , în scopul realizării atribuțiilor conferite de legislație;

Þ autoritatea judecătorească și organisme de cercetare penală;

Þautorități publice centrale/locale, în vederea realizării scopurilor/obiectelor activitate legale;

 1. În prezent, nu se transferă date în străinătate.
 2. Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

Þ  dreptul la informare,

Þ  dreptul de acces la date,

Þdreptul la rectificare,

Þdreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”),

Þdreptul la restricționarea prelucrării,

Þdreptul la portabilitatea datelor,

Þdreptul la opoziție,

Þdreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate

Þdreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsura în care persoana vizată consideră necesar.

 1. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați printr-o cerere (pe suport hârtie/ în format electronic, prin e–mail) către secretariatul SAJ-SM: secretariat@ambulantasm.ro .
 2. Potrivit art. 25 și 32 din RGPD pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, modificată si completată, unitatea aplică măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, măsuri cuprinse în documentul ce cuprinde politica unităţii privind aceste date. Menționăm că pentru operațiunile de prelucrare realizate în temeiul consimțământului persoanei vizate, aceasta va fi informată conform art. 13 din RGPD printr-o Notă de informare separată, pentru a-și putea exprima consimțământul expres, în cunoștință de cauză și separat pentru fiecare scop în parte.

 

MANAGER GENERAL,

Dr. Notarius Gabriela

 

Nota informare-protectia datelor cu caracter personal

Politica de supraveghere prin mijloace video