Concurs pentru ocupare posturi

Posted on Posted in anunturi

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare, cu sediul în loc. Satu Mare organizează în conformitate cu HGR nr.286/2011,art.7,alin.4 concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale temporar vacante:
un post de asistent medical generalist P.L.– comp.as.med.de urg.si tr.as. – Statia Satu Mare – perioada determinata
un post de asistent medical generalist P.L. debutant comp.as.med.de urg.si tr.as. – Statia Satu Mare – perioada determinata
Pentru a participa la concursul organizat pentru recrutarea personalului contractual, candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele :
Condiţii generale :
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime in munca si profesie sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice postului de asistent medical P.L.:
– diploma de Scoala Sanitara Postliceala sau echivalenta de asistent medical generalist;
– vechime in profesia de asistent medical P.L. de minim 6 luni
Condiţii specifice postului de asistent medical debutant P.L.:
– diploma de Scoala Sanitara Postliceala sau echivalenta de asistent medical generalist;
– nu necesita vechime in profesia de asistent medical generalist

Concursul se desfasoara în 16.01.2017, ora 9,00 la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Satu Mare, str.Careiului, nr.26/A .
Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba, minim 50 de puncte.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea celorlalte probe.
Probele de concurs sunt:
1)proba scrisa – test grila, în data de 16.01.2017, ora 9
2)proba practica – în data de 19.01.2017, ora 9
3)interviu – în data de 25.01.2017, ora 9

Pentru inscrierea la concurs pentru posturile de asistent medical generalist, candidatii vor depune un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs;
b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copia si originalul avizului de libera practica vizat la zi ;
d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie, unde este cazul;
e) copia legalizată a diplomei de studii;
f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.Concursurile se vor desfasura conform calendarului estimativ atasat. Tematica si bibliografia este afisata alaturat.
Dosarele se primesc de la data de 29.12.2016 pana la data de 05.01.2017, ora 15,00 la sediul institutiei la Comp. Resurse Umane. Informatii suplimentare la telefon 0361405621.

BIBLIOGRAFIA PENRU OCUPAREA POSTURILOR DE ASISTENT MEDICAL

PROBA SCRISA
Urgentele medico-chirurgicale . Sinteze– Lucretia Titirca 2004
I. URG. APARAT RESPIRATOR
1 . Astm bronsic
2 . Insuficienta respiratorie acuta
3 . Bronhopneumopatia obstructiva cronica acutizata
4 . Hemoptizia
5 . Pneumotorax
II. URG. APARAT CARDIOVASCULAR
1 . Edem pulmonar
2 . Embolia pulmonara
3 . Infarctul miocardic acut
4 . Encefalopatia hipertensiva
5 . Tulburarile de ritm si conducere
I. URG. ABDOMINALE
1 . Colica biliara
2 . Pancreatita acuta
3 . Ocluzia intestinala
4 . Hemoragia digestiva superiara
5 . Perforatiile de organe
II. URG RENALE
1 . Colica renala
2 . Retentia acuta de urina
III. URG. NEUROLOGICE
1 . A.V.C.
2 . Starile comatoase
IV. INTOXICATIILE ACUTE
1 . Cu monoxid de carbon
2 . Cu organofosforice
3 . Cu ciuperci
V. URG. PEDIATRIE
1 . Convulsiile
2 . Sindromul de deshidratare acuta
VI. URG. IN OBSTETRICA- GINECOLOGIE
1 . Eclampsia
2 . Apoplexia uteroplacentara
3 . Placenta plaevia
4 . Sarcina extrauterina
5 . Avortul
VII. SOCUL
1 . Socul traumatic
2 . Socul cardiogen
3 . Socul anafilactic
4 . Socul septic
VIII. TRAUMATISMELE
1 . Fracturile
2 . Hemoragiile
3 . Traumatismele cranio – cerebrale
4 . Traumatismele toracice
5 . traumatismele abdominale
IX. URG. DATORATE AGENTILOR FIZICI SI CHIMICI
1 . Arsurile
2 . Electrocutarea
Ghidurile de resuscitare 2010 ale Consiliului European de Resuscitare.
ORDIN MS 1092/1500 din 7 septembrie 2006;
ORDIN MS 2011/2007 –privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespital;
ORDIN MS 1091/2006
ORDIN MS 2021/2008

PROBA PRACTICA
1. Suportul vital de baza la adult si pediatric
– tehnica respiratiei artificiale , respiratia “ gura la gura”, respiratia ‘’ gura la nas’, ventilarea cu balonul de resuscitare
– compresie toracica externa ( masajul cardiac extern) adult, pediatric,
2. Abordul venos periferic
3. Pipa Guedel
4. Imobilizarea provizorie a membrului superior
5. Imobilizarea provizorie a membrului inferior
6. Hemostaza provizorie- compresiune manuala/ digitala, pansament compresiv
7. Tehnica aplicarii garoului
8. Transportul pacientilor.

Bibliografie:
Urgentele medico-chirurgicale . Sinteze– Lucretia Titirca 2004
Ghidurile de resuscitare 2010 ale Consiliului European de Resuscitare.
ORDIN MS 1092/1500 din 7 septembrie 2006;
ORDIN MS 2011/2007 –privind unele masuri in asistenta medicala de urgenta prespital;
ORDIN MS 1091/2006
ORDIN MS 2021/2008

Calendar de desfasurare concurs

Calendarul estimativ al concursului cf.HGRnr.286/2011 de ocupare post – asistent medical – durata determinata pe loc de munca, conform anuntului :
28.12.2016 – anuntarea concursului ( data, loc, tematica si bibliografie de concurs, mod de desfasurare, numar posturi scoase la concurs );
29.12.2016 – 05.01.2017 – depunerea dosarelor de concurs
05.01.2017 , ora 15,00 – ultima zi de depunere a dosarelor;
06.01.2017– ora 9,00 inaintarea dosarelor catre comisia de concurs;
06.01.2017, ora 12,00 – afisarea rezultatelor verificarii dosarelor;
09.01.2017 , pana la ora 12,00- depunere de contestatii de catre candidatii respinsi in urma verificarii dosarelor de catre comisia de concurs;
10.01.2017 ora 12,00 – solutionarea contestatiilor, afisarea si publicarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs;
16.01.2017 ora 9,00 – desfasurarea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice ;
16.01.2017 ora 14,00 – afisarea rezultatelor la proba scrisa, eliminatorie;
17.01.2017 pana la ora 14,00 – depunerea contestatiilor la punctajul obtinut la proba eliminatorie;
18.01.2017, ora 14,00- solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba eliminatorie si afisarea rezultatelor;
19.01.2017, ora 9,00 – sustinerea probei practice
19.01.2017, ora 13,00 – afisarea rezultatelor de la proba practica;
20.01.2017, pana la ora 13,00 – depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba practice ;
23.01.2017, ora 13,00 – solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba practica si afisarea rezultatelor la contestatiile depuse;
25.01.2017 ora 9,00- sustinerea probei de interviu
25.01.2017 ora 12,00- afisarea rezultatelor de la proba de interviu
26.01.2017 pana la ora 12,00 depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba de interviu;
27.017.2017 ora 12- solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba de interviu si afisarea rezultatelor la contestatiile depuse;
27.01.2017 , ora 15,00 – afisarea rezultatelor finale;
Calendarul aprobat este estimativ si poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor inscrisi la concurs.

Intocmit, Comp.RUNOS
Ec.Dan Delia

APROBAT ,

MANAGER GENERAL ,
Ec.OPRIS GABRIELA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *