Concurs ocupare post

Posted on Posted in anunturi

ANUNT

  

Serviciul de Ambulanta al Judetului Satu Mare, cu sediul in loc. Satu Mare  organizeaza  in conformitate cu HGR nr.286/2011,art.7,alin.4 concurs pentru ocuparea :

 – a unui   post de sofer autosanitara II – Statia  Satu Mare – comp.Consultatii de urgenta si transport sanitar neasistat – perioada nedeterminata

Pentru a participa la concursul organizat pentru recrutarea personalului contractual, candidatii trebuie sa indeplineasca  urmatoarele :

Conditii generale :

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime in munca si profesie sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice postului :

 – studii medii – diplomă de bacalaureat sau diploma de absolvire a liceului ;

– diploma de absolvire a cursului de ambulantier;

– 3 ani vechime ca şofer profesionist ;

– Permis conducere categoriile B si C ;

Concursul se desfasoara in 04.07.2017 , ora 9,00 la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Satu Mare , str.Careiului , nr.26/A .

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba, minim 50 de puncte . Promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea  celorlalte probe  .

Probele de concurs sunt:

1)proba scrisa – in data de 04.07.2017, ora 9

2)proba practica – in data de  07.07.2017, ora 9

3)interviu – in data de 12.07.2017, ora 9

Pentru inscrierea la concurs  pentru posturile de sofer autosanitara II , candidatii vor

depune un dosar de concurs  care va contine urmatoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia si originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copia si originalul permisului de conducere (faţă-verso)

d) copia carnetului de muncă, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie sau profesie ;

e) copia legalizată a diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a liceului; precum si copia diplomei de absolvire a cursului de ambulantier ;

f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

f) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea. Concursul  se va  desfasura conform calendarului estimativ atasat. Tematica si bibliografia sunt anexate prezentului anunt.

Dosarele se primesc de  la data de 13.06.2017  pana la data de 26.06.2017, ora 15,00 , la sediul institutiei la Comp. Resurse Umane. Informatii suplimentare la telefon 0361405621.

 

BIBLIOGRAFIA  PENRU OCUPAREA POSTULUI –  SOFER AUTOSANITARA II

I-PROBA SCRISA

CHESTIONAR DE CIRCULATIE SI MECANICA SPECIFIC CATEG.B si C

II-PROBA PRACTICA  – verificarea abilitatilor de manevrare a  autosanitarelor

III-PROBA  ORALA – INTERVIU

CAP. V SECTIUNEA 5 – Obligatii in caz de accident din O.U.G NR. 195/ 2002 aprobata si modificata cu Legea nr.49/2006 cu privire la circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare.

Bibliografie : O.U.G NR. 195/ 2002 aprobata si modificata cu Legea nr.49/2006 cu privire la circulatia pe drumurile publice cu modificarile si completarile ulterioare .

 

Calendar de desfasurare concurs

Calendarul estimativ al concursului cf.HGRnr.286/2011  de ocupare post –sofer autosanitara II – durata nedeterminata pe loc de munca, conform anuntului :

 • 12.06.2017 – anuntarea concursului ( data, loc, tematica si bibliografie de concurs, mod de desfasurare, numar posturi scoase la concurs );
 • 13.06.2017- 26.06.2017 – depunerea dosarelor de concurs
 • 27.06.2017 –ora 9.00- verificarea dosarelor candidatilor de catre comisia de concurs
 • 27.06.2017 ora 13.00 – afisarea rezultatelor verificarii dosarelor de concurs
 • 28.06.2017 , pana la ora 13,00–  depunere de contestatii de catre candidatii respinsi in urma verificarii dosarelor de catre comisia de concurs
 • 28.06.2017, ora 15,00 – solutionarea contestatiilor, afisarea si publicarea listei finale a candidatilor care indeplinesc conditiile de participare la concurs
 • 04.07.2017, ora 9,00 – desfasurarea probei scrise de verificare a cunostintelor teoretice ;
 • 04.07.2017, ora 15,00 – afisarea rezultatelor la proba scrisa, eliminatorie;
 • 05.07.2017, pana la ora 15,00 – depunerea contestatiilor la punctajul obtinut la proba         eliminatorie;
 • 06.07.2017 , ora 15,00- solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba eliminatorie si afisarea rezultatelor;
 • 07.07.2017, ora 9,00 – sustinerea probei practice
 • 07.07.2017, ora 14.00 – afisarea rezultatelor de la proba practica;
 • 10.07.2017, pana la ora 14,00 – depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba practice ;
 • 11.07.2017, ora 14,00 – solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba  practica si afisarea rezultatelor la contestatiile depuse;
 • 12.07.2017 ,ora 9,00- sustinerea probei de interviu
 • 12.07.2017 ,ora 14,00- afisarea rezultatelor de la proba de interviu
 • 13.07.2017 pana la ora 14,00 depunerea contestatiilor impotriva punctajului obtinut la proba de interviu;
 • 14.07.2017 ora 14.00- solutionarea contestatiilor formulate impotriva punctajului obtinut la proba de interviu si afisarea rezultatelor la contestatiile depuse;
 • 14.07.2017, ora 15,00 – afisarea rezultatelor finale;

Calendarul aprobat este estimativ si poate suferi modificari in functie de numarul candidatilor inscrisi la concurs.

 

Intocmit , Comp.RUNOS

Ec.Dan Delia

 

                                 APROBAT ,

                                                MANAGER GENERAL ,

                                                Ec.OPRIS GABRIELA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *